ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2006 г."
Решение № 470 от 12.09.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 275
Решение № 579 от 10.04.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 278
Решение № 9 от 09.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 280
Решение № 454 от 07.04.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 15 от 08.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 285
Решение № 208 от 12.09.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 289
Решение № 523 от 28.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 197 от 10.02.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 102 от 28.04.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 304
Решение № 329 от 18.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 308
Решение № 221 от 12.02.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 310
Решение № 36 от 22.02.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 312
Решение № 535 от 11.04.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 315
Решение № 13 от 9.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 380 от 28.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 437 от 11.07.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 326
Решение № 583 от 1.07.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 331
Решение № 222 от 26.05.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 333
Решение № 269 от 21.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 336
Решение № 447 от 22.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 339
Решение № 184 от 17.03.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 341
Решение № 582 от 13.06.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 343
Решение № 24 от 17.05.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 345
Писмо № 94ТТ/135 от 18.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Писмо № 94КК/141 от 20.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 354
Писмо № 26/260 от 19.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 360
Писмо № 26/29 от 28.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 376
Коментар по трудови отношения - Изменения и допълнения на Кодекса на труда през 2005 г. - 2006 г.
авторски материал, стр. 377
Коментар по трудови отношения - Социален диалог ­ съдържание и форми - 2006 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Задължителност на консултациите в тристранното сътрудничество - 2006 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по трудови отношения - Актове, по които се дава мнение от органите на тристранното сътрудничество - 2006 г.
авторски материал, стр. 394
Коментар по трудови отношения - Представителство на работниците и служителите при промени на работодателя - 2006 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Действия за защита от дискриминация при упражняване правото на труд - 2006 г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по трудови отношения - Защита срещу дискриминация при упражняване на правото на синдикално сдружаване - 2006 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Административно-наказателна отговорност за дискриминация - 2006 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Проверка за наличие на изискванията за представителност на синдикалните и работодателски организации - 2006 г.
авторски материал, стр. 416
Коментар по трудови отношения - Участие на синдикалните организации в подготовката на проекти за вътрешни правилници и наредби на предприятието - 2006 г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Съсловни организации на лекари и стоматолози (лекари по дентална медицина) - 2006 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар по трудови отношения - Съсловна организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти - 2006 г.
авторски материал, стр. 425
Коментар по трудови отношения - Влизане в сила и времетраене на колективния трудов договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Изменение на колективния трудов договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 433
Коментар по трудови отношения - Съотношение между колективните трудови договори, сключени на различни равнища - 2006 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Сключване на трудов договор от по-горестоящия спрямо работодателя орган - 2006 г.
авторски материал, стр. 438
Коментар по трудови отношения - Групов трудов договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Момент на сключване на трудовия договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по трудови отношения - Начало на изпълнението на трудовия договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 445
Коментар по трудови отношения - Уговаряне на други условия, свързани с предоставянето на работната сила по трудовото правоотношение - 2006 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Място на работа и работно място по трудовия договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 450
Коментар по трудови отношения - Конкурсът като основание за възникване на трудовото правоотношение и конкурсното начало - 2006 г.
авторски материал, стр. 452
Коментар по трудови отношения - Приложимост на разпоредбите за недействителност на трудовия договор към избора и конкурса - 2006 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Обявяване на конкурса - 2006 г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по трудови отношения - Участие в конкурс и допускане до конкурс - 2006 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурс и възникване на трудовото правоотношение - 2006 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар по трудови отношения - Субсидиарен характер на правната уредба в Кодекса на труда на избора като основание за възникване на трудово правоотношение - 2006 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Изменение на мястото и характера на работата на работника или служителя от работодателя - 2006 г.
авторски материал, стр. 471
Коментар по трудови отношения - Преминаване на обособена част от едно предприятие към друго - 2006 г.
авторски материал, стр. 474
Коментар по трудови отношения - Отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия - 2006 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по трудови отношения - Право на информация на работника или служителя - 2006 г.
авторски материал, стр. 482
Коментар по трудови отношения - Непълно работно време - 2006 г.
авторски материал, стр. 484
Коментар по трудови отношения - Отказ на работника или служителя да полага извънреден труд - 2006 г.
авторски материал, стр. 489
Коментар по трудови отношения - Празнични дни - 2006 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Уговаряне на по-голям от минималния размер на основния, удължения и допълнителните отпуски - 2006 г.
авторски материал, стр. 494
Коментар по трудови отношения - Отпуск за учебно-мобилизационно мероприятие - 2006 г.
авторски материал, стр. 496
Коментар по трудови отношения - Отпуск при временна неработоспособност - 2006 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар по трудови отношения - Отпуск за кърмене и хранене на малко дете - 2006 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по трудови отношения - Дисциплинарните наказания “забележка” и “предупреждение за уволнение” - 2006 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар по трудови отношения - Регресен иск на работодателя за изплатено обезщетение - 2006 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с възстановен на работа незаконно уволнен работник или служител, който не е заел работата, на която е възстановен - 2006 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на срочния трудов договор за определен срок - 2006 г.
авторски материал, стр. 514
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на срочния трудов договор със завършване на определената работа - 2006 г.
авторски материал, стр. 516
Коментар по трудови отношения - Прекратяване трудовия договор със завръщане на заместника - 2006 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Сключване и прекратяване на срочния трудов договор за времето, докато длъжността бъде заета по конкурс - 2006 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по трудови отношения - Сключване и прекратяване на срочния трудов договор за определен мандат - 2006 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса - 2006 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по трудови отношения - Срок на предизвестието за прекратяване на трудовия договор - 2006 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор без предизвестие поради заболяване - 2006 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работник или служител, който постъпва на наборна военна служба - 2006 г.
авторски материал, стр. 536
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител за освобождаване на длъжността за заемане от възстановен незаконно уволнен - 2006 г.
авторски материал, стр. 537
Коментар по трудови отношения - Закрила при уволнение на общински съветници - 2006 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по трудови отношения - Връчване на заповедта за уволнение - 2006 г.
авторски материал, стр. 539
Коментар по трудови отношения - Обективно съединяване на исковете за защита срещу незаконно уволнение - 2006 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по трудови отношения - Въпроси на трудовите отношения в Кодекса на международното частно право - 2006 г.
авторски материал, стр. 546
Коментар по промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2005 г.
авторски материал, стр. 598
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Въвеждане на физиологични режими на работа - 2006 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на длъжностните лица в предприятието по дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове - 2006 г.
авторски материал, стр. 607
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при проектиране и изграждане на обекти - 2006 г.
авторски материал, стр. 610
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Обхват на гарантираните вземания - 2006 г.
авторски материал, стр. 637
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Субекти на правото на гарантирани вземания - 2006 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Органи на управление на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” - 2006 г.
авторски материал, стр. 641
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Обжалване на разпореждането на директора на фонд “Гарантирани вземания” - 2006 г.
авторски материал, стр. 643
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на ра
авторски материал, стр. 646
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Процедура по информиране за масови уволнения по Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
авторски материал, стр. 726
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта - 2006 г.
авторски материал, стр. 730
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на работодателите при запазване на заетостта - 2006 г.
авторски материал, стр. 732
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за спазване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
авторски материал, стр. 735
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
авторски материал, стр. 738
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Етични правила за поведение на посредника и арбитъра към Националния институт за помирение и арбитраж - 2006 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ред за обявяване на стачката - 2006 г.
авторски материал, стр. 754
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Задължения на стачкуващите работници и служители - 2006 г.
авторски материал, стр. 758
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Незаконната стачка - 2006 г.
авторски материал, стр. 760
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ред за разглеждане на споровете за незаконност на стачка - 2006 г.
авторски материал, стр. 765