ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2006 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Обща постановка - 2006 г.
авторски материал, стр. 107
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчна основа - 2006 г.
авторски материал, стр. 110
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Облагаема печалба - 2006 г.
авторски материал, стр. 114
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Регулиране по метода на слабата капитализация - 2006 г.
авторски материал, стр. 126
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на събития от минали периоди, корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика - 2006 г.
авторски материал, стр. 127
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъци, удържани при източника, и данъци върху разходите - 2006 г.
авторски материал, стр. 130
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Пренасяне на загуби в следващи данъчни периоди - 2006 г.
авторски материал, стр. 131
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и дружества със специална инвестиционна цел - 2006 г.
авторски материал, стр. 132
Писмо № 24-28-296 от 04.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 134
Писмо № УК-5 от 15.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 141
Писмо № УК-6 от 15.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 144
Писмо № 91-00-124 от 21.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 148
Писмо № УК-8 от 08.08.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 150
Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане по ЗОДФЛ - 2006 г.
авторски материал, стр. 256
Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени, свързани с облагането с окончателен годишен (патентен) данък - 2006 г.
авторски материал, стр. 264
Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в зодфл, в сила от 2005 г.
авторски материал, стр. 270
Писмо № 24-28-432 от 25.08.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 273
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, отнасящи се до ремонтите и/или подобренията на наети или предоставени за ползване активи - 2006 г.
авторски материал, стр. 414
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, свързани с доставките на сгради или части от тях - 2006 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, отнасящи се до прехвърлянето на правото на строеж - 2006 г.
авторски материал, стр. 430
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Със ЗИДЗДДС се намаляват “праговете” за доброволна регистрация и за задължителна дерегистрация - 2006 г.
авторски материал, стр. 433
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Други изменения и допълнения в ЗДДС - 2006 г.
авторски материал, стр. 435
Писмо № 94-00-218 от 15.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 440
Писмо № 24-28-429 от 07.09.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 441
Писмо № 26-П-50 от 03.10.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 443
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Въведение - 2006 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Данъчно задължени лица - 2006 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Видове акцизни стоки - 2006 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Методи за определяне размера на дължимия акциз - 2006 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възникване на задължение за заплащане на акциз - 2006 г.
авторски материал, стр. 555
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Ред за заплащане на акциз - 2006 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Обезпечения - 2006 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2006 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Документация и отчетност - 2006 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Контрол - 2006 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Правомощия на местните органи за самоуправление в областта на местните финанси - 2006 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Данъчни оценки на недвижимите имоти - 2006 г.
авторски материал, стр. 662
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Хармонизиране на разпоредбите, свързани с облагането на превозните средства, с поетите ангажименти на България по глава 9 “Транспортна политика” и европейските директиви в областта на транспорта
авторски материал, стр. 670