ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 11
Съдържание на приложението към финансовия отчет
авторски материал, стр. 7
Провизиране и отписване на вземания на бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 8/2005
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на загубите, подлежащи на пренасяне в следващи данъчни периоди
авторски материал, стр. 19
Относно понятието “бедствие”, ползвано в ЗКПО
авторски материал, стр. 25
Указание № 8 от 08.08.2005 г. на МФ
административна практика, стр. 27
Писмо № 24-00-1552 от 03.10.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 31
Документация и отчетност по ЗДДС
авторски материал, стр. 34
Данъчна основа и документиране по ЗДДС на доставките, представляващи прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-28-468 от 16.09.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 44
Данъчната декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 47
Някои аспекти на прехвърлянето на предприятие на едноличен търговец, свързани с данъчните му задължения, възникнали преди прехвърлителната сделка
авторски материал, стр. 52
Освобождаване от държавни и съдебни такси в данъчното производство
авторски материал, стр. 56
Данъчни съобщения
авторски материал, стр. 59
Наследяване на кола на инвалид
авторски материал, стр. 61
Практика на Комисията по финансов надзор относно прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за застраховането
авторски материал, стр. 63
Новата наредба за паричните преводи и платежните системи
авторски материал, стр. 68
Бюлетин на инвеститора - 15.10.-15.11.2005 г.
авторски материал, стр. 72
Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2005 г. в предприятията от различните сектори
авторски материал, стр. 88