ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 11
Сделки с клон на предприятие
авторски материал, стр. 7
По някои въпроси на оттеглянето на упълномощаването
авторски материал, стр. 14
Изключване на съдружник в ООД, пребиваващ продължително време в чужбина
авторски материал, стр. 17
Решение № 901 от 18.10. 2005 г. на ВКС, II о.
съдебна практика, стр. 19
Залогът върху налични акции, облигации и поименни удостоверения
авторски материал, стр. 21
Застрахователният договор с чуждестранен елемент според новия Кодекс на международното частно право
авторски материал, стр. 28
Сключване на договор за малка обществена поръчка
авторски материал, стр. 32
Решение № 892 от 20.10.2005 г. на ВКС, II о.
съдебна практика, стр. 34
Решение № 855 от 25.10.2005 г. на ВКС, II о.
съдебна практика, стр. 36
Новите моменти в правното положение на синдика
авторски материал, стр. 38
“Електронните пари”. Понятие и правна уредба
авторски материал, стр. 45
Изменения и допълнения в условията и реда за издаване на лицензи, разрешения и одобрения от Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 52
Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
авторски материал, стр. 55
Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2005 г.)
авторски материал, стр. 58
Помирителните комисии ­ гаранция за потребителя и възможност за защита на потребителския интерес по Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
авторски материал, стр. 61
Нелоялно привличане на клиенти ­ принуда при продажба или покупка
авторски материал, стр. 69
Системи за тотално управление на качеството ­ Европейска награда по качеството
авторски материал, стр. 75
Особени залози
авторски материал, стр. 88