ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 10
Някои основни изисквания към годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Анализ на вземания и задължения ­ предпоставка за вярно и честно представяне в ГФО
авторски материал, стр. 8
Отчитане на сделки между смесени предприятия и съдружници в тях
авторски материал, стр. 11
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2005
авторски материал, стр. 14
Данъчни задължения по ЗКПО при прекратяване с ликвидация
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2005
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2005
авторски материал, стр. 20
Указание № 5 от 15.07.2005 г. на МФ
административна практика, стр. 25
Данъчно третиране на застраховките “Живот” по реда на ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2005
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2005
авторски материал, стр. 32
Данъчно третиране на финансовия лизинг по реда на ЗДДС
авторски материал, стр. 33
Ще облагат ли данъчните органи земята при продажба на земя и построена върху нея сграда?
авторски материал, стр. 37
Изтича срокът за експлоатация на заварените към 16.02.1999 г. фискални устройства
авторски материал, стр. 42
Писмо № 91-00-112 от 05.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 43
Данъчно задължение за недвижим имот, построен през време на брака върху имот, лична собственост на единия от съпрузите
авторски материал, стр. 44
Налагане на обезпечителни мерки
авторски материал, стр. 48
Някои правни аспекти на изпълнението на съдебни решения, отменящи данъчни актове
авторски материал, стр. 55
Последващият контрол върху декларирането пред митническите органи
авторски материал, стр. 58
Задължение на застрахованото лице за заплащане на застрахователната премия в застраховането на имущество
авторски материал, стр. 63
Новият Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа
авторски материал, стр. 67
Бюлетин на инвеститора - 15.09.-15.10.2005 г.
авторски материал, стр. 71