ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 09
Отчитане на неизползваните отпуски на персонала. Някои опростени примери в контекста на МСС 19 - Доходи на наети лица
авторски материал, стр. 5
Отчитане на дялове в смесени предприятия
авторски материал, стр. 7
Отчитане възстановяването на загуби от обезценка
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане - 1/2005
авторски материал, стр. 17
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 7/2005
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 3/2005
авторски материал, стр. 18
Облагане с данък при източника на доходите на чуждестранни лица
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на факторинга
авторски материал, стр. 23
Писмо № 24-00-1127 от 11.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 27
Облагане с окончателен годишен (патентен) данък на доходите/печалбите от средствата за подслон и местата за настаняване
авторски материал, стр. 34
Данъчни облекчения, предвидени за лицата, регистрирани като земеделски производители
авторски материал, стр. 37
Облагане по реда на зодфл на доходите на чуждестранно физическо лице, свързани с полагането на личен труд
авторски материал, стр. 41
Данъчен режим на доставките по учредяване и прехвърляне на право на строеж
авторски материал, стр. 43
Специалният случай на корекции на ДДС по чл. 14, ал. 3 от закона
авторски материал, стр. 45
Писмо № 24-00-1148 от 14.07.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 54
Подаване на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 57
Отговорност на данъчната администрация за вреди, причинени от незаконосъобразни актове
авторски материал, стр. 61
Поправка на очевидна фактическа грешка в данъчни актове
авторски материал, стр. 65
Новости в административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците
авторски материал, стр. 68
Техническото застраховане ­ световен и национален опит
авторски материал, стр. 72
Взаимните фондове ще конкурират банковите депозити
авторски материал, стр. 81
Бюлетин на инвеститора - 15.08.-15.09.2005 г.
авторски материал, стр. 87
Финансиране на проекти за енергийна ефективност. Кредитни и грантови схеми
авторски материал, стр. 90