ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 09
Спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. “б” ГПК и възобновяването му по чл. 183 ГПК
авторски материал, стр. 5
За правната същност на сервитутите
авторски материал, стр. 9
Финансово компенсиране на многогодишни жилищно-спестовни влогове
авторски материал, стр. 12
Решение № 209 от 18.03.2005 г. на ВКС , II г.о.
съдебна практика, стр. 14
Решение № 323 от 29.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 16
Становище относно държавни и местни данъци и такси по прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал, стр. 19
Определение № 383 от 31.05.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Основни положения на българското международно частно право
авторски материал, стр. 24
Отказът от наследство ­ изисквания за действителност
авторски материал, стр. 31
Прекратяване на съсобственост между община и физическо лице
авторски материал, стр. 35
Наследяване на възстановена собственост лично притежание на съпруга
авторски материал, стр. 36
Решение № 541 от 7.07.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 43
Какви вещни права са необходими за строителството на линейни обекти
авторски материал, стр. 46
Как се правят магазини и офиси в жилищни сгради
авторски материал, стр. 55
Аналогии между изпълнителски и авторски права
авторски материал, стр. 57
Новите положения в правната регламентация на промишления дизайн в РБългария
авторски материал, стр. 63
Разваляне на концесионните договори
авторски материал, стр. 71