ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 09
Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 1/2005
авторски материал, стр. 5
Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 2/2005
авторски материал, стр. 7
Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 3/2005
авторски материал, стр. 8
Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 4/2005
авторски материал, стр. 9
Прекратяване на дейността на едноличен търговец
авторски материал, стр. 10
Определение № 222 от 19.05.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 12
Решение № 712 от 07.06.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 14
Отделни състави на отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани от незаконни действия или бездействия на нейни органи. Изискуемост на вземането за обезщетение, лихви и погасителна давност
авторски материал, стр. 17
Саниране на сделки, сключени без представителна власт
авторски материал, стр. 26
Решение № 565 от 25.05.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 32
Определение по ВАД № 97/2004, постановено на 05.10.2004 г.
арбитражна практика, стр. 35
Недействителност спрямо кредиторите на действия и сделки на търговското дружество в производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 36
Особени споразумения за използване на компютърни програми
авторски материал, стр. 42
Ред за вписване и отписване на публични дружества
авторски материал, стр. 50
Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
авторски материал, стр. 52
Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2005 г.)
авторски материал, стр. 55
Правна защита и гаранции за потребителите на парични преводи и електронни платежни инструменти по Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
авторски материал, стр. 56
Импортни и експортни лицензи и сертификати в селскостопанската политика на Европейския съюз
авторски материал, стр. 65
Първият случай на съвместно господстващо положение в практиката на Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 72
Членството на България в Европейския съюз ­ изисквания и предизвикателства пред българския бизнес
авторски материал, стр. 78