ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 08
Уведомлението до НОИ при трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 5
Неплатен отпуск се ползва само ако има искане от работника или служителя
авторски материал, стр. 8
Отпуск за примерен изпит в учебно заведение
авторски материал, стр. 9
Право на трудово възнаграждение и обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 11
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на помощник директор по административната дейност в училище
авторски материал, стр. 12
Злополука извън работното време не се признава за трудова
авторски материал, стр. 14
Злополука извън работното време не се признава за трудова
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 17
Нова трудова книжка се издава от Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 18
Дисциплинарно наказание на държавен служител се налага чрез връчване на писмена заповед
авторски материал, стр. 20
Заповед за заместване на отсъстващ държавен служител може да издаде само органът по назначаването
авторски материал, стр. 22
Писмо № 05.15-447 от 15.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо № 06.00-203 от 04.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо № 06.18-20 от 15.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 25
Промени в размерите на заплатите в бюджетните организации и дейности
авторски материал, стр. 26
Заплащане за месеца, през който е положен извънреден труд през двата почивни дни
авторски материал, стр. 29
Нови измерения за активни мерки на пазара на труда, подкрепени от проект на Световната банка
авторски материал, стр. 30
Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
авторски материал, стр. 33
Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
авторски материал, стр. 33
Обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, относно правото на регистрация на лицата
авторски материал, стр. 34
Проект “Фамилни центрове за деца”
административна практика, стр. 35
Права на чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в република българия, по реда на закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 36
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 50/2005
авторски материал, стр. 38
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 49/2005
авторски материал, стр. 38
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 47/2005
авторски материал, стр. 38
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 48/2005
авторски материал, стр. 38
Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
авторски материал, стр. 43
Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
авторски материал, стр. 43
Указание относно заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция
административна практика, стр. 47
Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 47
Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 47
Методика на социалните услуги за възрастни хора
административна практика, стр. 51
Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества, не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО
авторски материал, стр. 52
Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества, не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО
авторски материал, стр. 52
Допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 54
Допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 54
Новото при пенсионирането на миньорите
авторски материал, стр. 55
Новото при пенсионирането на миньорите
авторски материал, стр. 55
Писмо № 94А-606-1 от 09.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 94А-606-1 от 09.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 26-114-1 от 06.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 23-34-1 от 11.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 23-34-1 от 11.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 26-114-1 от 06.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 33-62-2 от 12.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 33-62-2 от 12.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 94Н-875-1 от 13.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 94Н-875-1 от 13.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Отпускане на еднократна целева помощ за ученици
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 16/2005
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 18/2005
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 17/2005
авторски материал, стр. 66
Писмо № 03-00-28 от 30.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-02-95 от 01.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 03-00-28 от 30.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-02-95 от 01.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-03-121 от 01.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-03-121 от 01.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-04-147 от 06.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-04-147 от 06.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72