ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 08
Прилагане на СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
авторски материал, стр. 5
Разпределение на имуществото при несъстоятелност
авторски материал, стр. 9
Отчитане на безвъзмездно получени активи за временно ползване
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2005
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 6/2005
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на предоставяните ваучери за храна
авторски материал, стр. 18
Коментар на някои писма на ГДД, свързани с прилагането на чл. 34 ЗКПО
авторски материал, стр. 21
Последните промени в облагането с патентен данък и някои актуални проблеми, свързани с него
авторски материал, стр. 24
Подлежи ли на облагане с патентен данък дейността на заложните къщи?
авторски материал, стр. 28
Данъчни облекчения за отглеждане на дете
авторски материал, стр. 30
Данъчно третиране на разходите за командировки в страната и чужбина
авторски материал, стр. 32
Писмо № 94-М-68-1106 от 19.04.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 33
Писмо № 24-09-19 от 09.06.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 33
Специалното облагане при дерегистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по ЗДДС - 3/2005
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2005
авторски материал, стр. 41
Недекларираният инвестиционен имот носи последствия
авторски материал, стр. 43
Извършване на данъчна ревизия при особени случаи
авторски материал, стр. 44
Възстановяване на недължимо платени публични задължения
авторски материал, стр. 49
Писмо № 44/64 от 19.04.2005 г. на Агенция "Митници" при МФ
административна практика, стр. 52
Застраховане имуществото на физическите лица, в контекста на последните природни бедствия. Необходимост ли е задължителното застраховане на катастрофични рискове
авторски материал, стр. 54
Бюлетин на инвеститора - 15.07.-15.08.2005 г.
авторски материал, стр. 66
Прилагане на системите за финансов контрол при разходването на средства, предвидени в държавния и общинските бюджети
авторски материал, стр. 78