ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 08
Относно публичните ограничени вещни права
авторски материал, стр. 5
Срокът като модалитет на вещноправното действие
авторски материал, стр. 13
Съдът може да превърне предварителния договор в окончателен
авторски материал, стр. 19
Решение № 1519 от 10.07.2005 г.на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Решение № 97 от 25.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 24
Промените в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи
авторски материал, стр. 25
Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс
авторски материал, стр. 29
Как се продава наследство?
авторски материал, стр. 38
Наследникът трябва да докаже, че саморъчното завещание е действително
авторски материал, стр. 39
Изричен отказ от запазена част е невъзможен
авторски материал, стр. 41
Решение № 244 от 14.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 43
Решение № 285 от 2.06.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 44
Функции на възложителя във фаза строителство
авторски материал, стр. 47
Кафене във входа
авторски материал, стр. 56
Подобрение ли е незаконният строеж
авторски материал, стр. 57
Договор за публикуване в периодично издание
авторски материал, стр. 58
Българските фирми-маркопритежатели в контекста на присъединяването на България към ЕС
авторски материал, стр. 63
Решение № 66 от 22.02.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 71
Правен режим на договора за наем на движими вещи и недвижими имоти
авторски материал, стр. 77