ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 08
Възстановяване председателя на кооперацията като орган на управлението й
авторски материал, стр. 5
Договор за прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал, стр. 11
Решение № 738 от 28.06.2005 г., на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 13
Решение № 737 от 28.06.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Коментар на Тълкувателно решение № 3/2004 г. на ВКС, ОСГК за отговорността на държавата за вреди,причинени на граждани
авторски материал, стр. 18
Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
авторски материал, стр. 25
Решение по ВАД № 148/2003, постановено на 03.05.2004 г.
арбитражна практика, стр. 29
Относно доказването на предявените държавни вземания в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 32
Промените в Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
авторски материал, стр. 34
Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
авторски материал, стр. 43
Финансови пазари (речник на основните понятия) ­
авторски материал, стр. 46
Общи условия за продажба на ел. енергия, топлинна енергия и природен газ за битови нужди
авторски материал, стр. 48
Безопасността на храните и контролът върху произвежданите храни в ЕС
авторски материал, стр. 56
Държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност ­ видове и значение
авторски материал, стр. 61
Правила за производство и предлагане на пазара на качествени вина
авторски материал, стр. 68
Договор за спогодба
авторски материал, стр. 70