ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 06
Счетоводен стандарт 12 ­ Данъци от печалбата
авторски материал, стр. 5
Новите СС 16 ­ Дълготрайни материални активи, и СС 38 ­ Нематериални активи
авторски материал, стр. 10
Промени в отчитането на дълготрайните материални активи в малките и средните предприятия
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2005
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2005
авторски материал, стр. 19
Промени в декларирания финансов резултат и облагаема печалба
авторски материал, стр. 21
Данъчни задължения на организациите за колективно управление на авторски права. Правна регламентация в ЗКПО
авторски материал, стр. 24
Данъчно облагане на доходите на физическите лица, получени от използване на недвижимо имущество
авторски материал, стр. 31
Указания № УК-4 от 21.03.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 34
Специфични случаи на определяне размера на данъка върху добавената стойност
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по ЗДДС - 1/2005
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по ЗДДС - 2/2005
авторски материал, стр. 40
Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения
авторски материал, стр. 47
Промяната на данъчния субект е основание за иницииране на изменително производство
авторски материал, стр. 53
Писмо № 24-00-662 от 19.04.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 56
Безмитен внос на лично имущество при преместване на чуждестранен гражданин на постоянно местоживеене в България или при завръщане на български гражданин, продължително пребивавал в чужбина
авторски материал, стр. 58
Таксата за управление на кредита
авторски материал, стр. 68
Бюлетин на инвеститора - 15.05.-15.06.2005 г.
авторски материал, стр. 70