ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 05
Маса на несъстоятелността ­ счетоводни аспекти
авторски материал, стр. 5
Отчитане на приходите в бюджетните предприятия и данъчно третиране на определени приходи по ЗКПО
авторски материал, стр. 7
Данъчно и счетоводно третиране на разходите, водещи до увеличаване на икономическите изгоди на наети ДМА ­
авторски материал, стр. 16
Прилагане на специалните облагателни състави по глава първа, раздел четвърти от ЗКПО
авторски материал, стр. 20
Писмо № 91-00-36 от 16.03.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 25
Определяне на патентния данък за дейности, които не се извършват от постоянно място
авторски материал, стр. 26
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
авторски материал, стр. 30
Продажби на заложени или ипотекирани вещи по чл. 54 ППЗДДС
авторски материал, стр. 39
Данъчна оценка на недвижими имоти
авторски материал, стр. 44
Писмо № 91-00-63 от 05.04.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори по ДПК - 1/2005
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по ДПК - 2/2005
авторски материал, стр. 52
Отговорност за публични финансови задължения в случаите на фактическо съпружеско съжителство
авторски материал, стр. 53
След като превозвачът на внасяната стока не е предал стоката на получаващата митница, гарантиращата асоциация АЕБТРИ е длъжна да заплати държавните вземания за стоката
авторски материал, стр. 54
Правото на откупуване по застраховки “Живот” като обезпечение по банкови кредити
авторски материал, стр. 55
Българските дружества със специална инвестиционна цел и инвестирането в недвижими имоти
авторски материал, стр. 63
Бюлетин на инвеститора - 15.04.-15.05.2005 г.
авторски материал, стр. 69
Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия
авторски материал, стр. 80