ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2005 г."
Решение № 516 от 06.08.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 261
Решение № 1296 от 22.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 263
Решение № 100 от 02.02.2004 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 265
Решение № 840 от 23.09.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 268
Решение № 1285 от 23.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 271
Решение № 1298 от 23.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 273
Решение № 880 от 21.05.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 42 от 23.01.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 277
Решение № 1114 от 03.09.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 280
Решение № 1133 от 24.09.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 1265 от 14.09.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 286
Решение № 112 от 05.02.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 290
Решение № 199 от 23.04.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 292
Решение № 1093 от 21.06.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 639 от 07.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 299
Решение № 796 от 22.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 31 от 22.01.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 304
Решение № 1001 от 04.06.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 307
Решение № 534 от 18.05.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 310
Решение № 299 от 10.06.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 938 от 30.07.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 317
Решение № 405 от 25.03.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 1026 от 08.06.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 1086 от 28.09.2004 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 325
Писмо № 94 ДД/219 от 14.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 331
Писмо № 61/51 от 25.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 333
Писмо № 92/503 от 20.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 333
Писмо № 66/52 от 12.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 334
Писмо № 26/253 от 31.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 335
Писмо № 08/563 от 12.12.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 338
Писмо № 94 ВВ/712 от 17.12.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 338
Писмо № 08/285 от 16.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 339
Писмо № 66/56 от 01.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 340
Писмо № 26/337 от 02.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 26/414 от 28.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Писмо № 04-02-715 от 30.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 29/8 от 16.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 33/832 от 13.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 347
Писмо № 94 РР/196 от 30.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 348
Писмо № 0413/458 от 07.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 349
Писмо № 94 ММ/ 528 от 28.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 350
Писмо № 02/76 от 01.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Обхват на въпросите на жизненото равнище в тристранното сътрудничество
авторски материал, стр. 353
Национален съвет за тристранно сътрудничество
авторски материал, стр. 356
Функции на съветите за тристранно сътрудничество
авторски материал, стр. 361
Статут и функции на представителите на работниците и служителите при промени на работодателя
авторски материал, стр. 364
Дискриминационни критерии при осъществяване на трудовите права
авторски материал, стр. 366
Комисия за защита от дискриминация
авторски материал, стр. 370
Производство пред Комисията за защита от дискриминация
авторски материал, стр. 375
Съдебно производство за защита срещу дискриминация
авторски материал, стр. 380
Принудителни административни мерки за защита срещу дискриминация
авторски материал, стр. 384
Ред за признаване на работодателски и синдикални организации
авторски материал, стр. 387
Регистриране на колективните трудови договори
авторски материал, стр. 389
Синдикално представителство на работниците и служителите пред съда
авторски материал, стр. 392
Съдействие за осъществяване на дейността на синдикалните организации
авторски материал, стр. 396
Поделението като работодател
авторски материал, стр. 399
Срочен трудов договор за определен мандат
авторски материал, стр. 407
Трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 410
Новата уредба на служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал, стр. 415
Длъжностна характеристика
авторски материал, стр. 425
Задължение на работодателя да издава на работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати
авторски материал, стр. 427
Удължаване на работното време
авторски материал, стр. 432
Работа на смени
авторски материал, стр. 437
Почивки в работния ден
авторски материал, стр. 443
Предпоставки за възникване на правото на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 447
Нови моменти в отпуска по чл. 167а КТ
авторски материал, стр. 451
Ползване на отпуска по чл. 167а КТ и от държавните служители
авторски материал, стр. 456
Отпуск при смърт и тежко заболяване на родител
авторски материал, стр. 460
Отпуск за медицински преглед на бременна работничка или служителка през работно време
авторски материал, стр. 462
Служебни и творчески отпуски
авторски материал, стр. 464
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на работничка или служителка с четири и повече деца
авторски материал, стр. 467
Платен отпуск за обучение
авторски материал, стр. 469
Отпуск за приемен изпит в учебно заведение
авторски материал, стр. 471
Неплатен отпуск за учащи се
авторски материал, стр. 473
Имуществена отговорност на работодателя при ексцес
авторски материал, стр. 475
Пълна имуществена отговорност на работника или служителя
авторски материал, стр. 477
Изключване на отговорността на работника или служителя при нормален производствено-стопански риск
авторски материал, стр. 481
Обем на вредите, които подлежат на обезщетяване от работника или служителя, при ограничената имуществена отговорност
авторски материал, стр. 483
Размер на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
авторски материал, стр. 486
Пътни, дневни и квартирни пари при командировка в страната
авторски материал, стр. 489
Обезщетения при природни или обществени бедствия
авторски материал, стр. 494
Обезщетение при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява възложената му работа
авторски материал, стр. 496
Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал, стр. 498
Забрана за възлагане на вредни и опасни работи за бременни жени и кърмачки
авторски материал, стр. 502
Прекратяване на трудовия договор поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител
авторски материал, стр. 504
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
авторски материал, стр. 505
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие поради значително влошаване на условията на труд
авторски материал, стр. 509
Уволнение поради сключване на договор за управление
авторски материал, стр. 511
Прекратяване на изборно трудово правоотношение
авторски материал, стр. 514
Вписване на уволнението и неговата отмяна в трудовата книжка
авторски материал, стр. 516
Права на контролните органи за спазване на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 519
Задължения на контролните органи за спазване на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 523
Икономически форми за подобряване на условията на труда
авторски материал, стр. 555
Функции и задачи на органите за безопасност и здраве при работа в предприятието
авторски материал, стр. 559
Задължения на работника или служителя за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 563
Контрол и административнонаказателна отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 564
Финансиране на Фонда “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
авторски материал, стр. 592
Вид и размери на вноските във Фонда “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
авторски материал, стр. 595
Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 596
Ред за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 602
Информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 606
Организация и ръководство на обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни
авторски материал, стр. 678
Обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 680
Работа на български граждани в други държави
авторски материал, стр. 683
Работа на чужденци в България
авторски материал, стр. 684
Контрол за спазване и административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 689
Правила за работа на посредниците и арбитрите при НИПА
авторски материал, стр. 702
Задължения по трудовото правоотношение на стачкуващите работници и служители по време на стачка
авторски материал, стр. 707
Споразумение за доброволно уреждане на колективния трудов спор по време на стачка
авторски материал, стр. 709
Определяне на минималните дейности при стачка
авторски материал, стр. 712
Законови ограничения на правото на стачка
авторски материал, стр. 714