ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 02
Счетоводно отчитане на резервите на предприятието
авторски материал, стр. 5
Отчитане на коригиращи и некоригиращи събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 12
Данъчно третиране на разходите за дарения
авторски материал, стр. 15
Данъчно облагане на лицата, извършващи морско търговско корабоплаване
авторски материал, стр. 21
Изменения в режима на облагане на доходите, получени по застрахователни договори
авторски материал, стр. 25
Промените в ЗДДС, свързани с регистрацията по закона
авторски материал, стр. 26
Изменения относно прекратяването на регистрацията по ЗДДС
авторски материал, стр. 32
Данъчно облагане на недвижимите имоти според направените промени в ЗМДТ
авторски материал, стр. 40
Обжалване пред окръжния съд по реда на ДПК
авторски материал, стр. 45
Новата Комбинирана номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2005 г.
авторски материал, стр. 53
Измененията в Закона за застраховането относно дейността на Гаранционния фонд
авторски материал, стр. 58
Допълнителни изисквания към инвестиционните посредници при извършване на сделки с производни ценни книжа
авторски материал, стр. 63
Новият МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
авторски материал, стр. 88