ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 02
Промените в нормативния режим на изключването на съдружник от дружество с ограничена отговорност ­
авторски материал, стр. 5
Решение № 612 от 05.12.2004 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 12
Участие на поръчителя като страна в арбитражния процес
авторски материал, стр. 15
Отстраняване на оферта поради необосновано ниска цена
авторски материал, стр. 19
Решение № 987 от 26.11.2004 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 26
Решение № 629 от 16.12.2004 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 28
За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 31
Определение № 788 от 20.12. 2004 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 33
Свободно използване на компютърни програми по режима на Общия публичен лиценз
авторски материал, стр. 35
Практика на Комисията за финансов надзор - 9/2005
административна практика, стр. 43
Права и задължения на притежателите и преработвателите на стари автомобили
авторски материал, стр. 48
Програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите
авторски материал, стр. 55
Защита на храни с географски означения и с традиционно-специфичен характер в ЕС
авторски материал, стр. 62
Нелоялна конкуренция чрез увреждане доброто име на конкурента
авторски материал, стр. 68
Достъпен ли е европейският пазар за българските електротехнически изделия
авторски материал, стр. 74
Практика на Арбитражния съд при Българската търговскопромишлена палата по погасителната давност (1976-2003 г.)
авторски материал, стр. 88