ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 01
Счетоводната система в Република България ­ предизвикателства и краткосрочни перспективи за развитие
авторски материал, стр. 6
Спазва ли се стандартът при отчитане на договори за строителство от предприемача
авторски материал, стр. 16
Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2005 година
авторски материал, стр. 20
Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2005 година
авторски материал, стр. 27
Промени в Закона за ДДС, отнасящи се до апорта и до приспадането и възстановяването на данък
авторски материал, стр. 37
Промените в Закона за акцизите
авторски материал, стр. 45
Промените в нормативната уредба на данъка върху наследствата
авторски материал, стр. 50
Мерки за обезпечаване на доказателства
авторски материал, стр. 53
Банковата гаранция за митнически цели е уредена със специалните разпоредби на Закона за митниците
авторски материал, стр. 59
Промените в Закона за застраховането
авторски материал, стр. 66
Кредитната активност на търговските банки
авторски материал, стр. 75