ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 01
За решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества по чл. 140, ал. 3 и 4 и чл. 231, ал. 3 и 4 ТЗ
авторски материал, стр. 7
Решение № 735 от 23.11.2004 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 13
За гаранциите, срока на валидност на офертите и обжалването по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 17
Договор за присъединяване на обекти към мрежи на електропреносни или електроразпределителни предприятия
авторски материал, стр. 23
Решение по ВАД № 98/2003 г. постановено на 22.01.2004 г.
арбитражна практика, стр. 31
Решение по МАД № 20/2003 г. постановено на 22.03.2004 г.
арбитражна практика, стр. 31
За прекратяването на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства
авторски материал, стр. 35
Юридическа валидност на административните услуги, осъществявани по електронен път от общините
авторски материал, стр. 39
Договорът за брокерски услуги
авторски материал, стр. 45
Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия и необходимостта от приемането на ново законодателство за защита на потребителите
авторски материал, стр. 55
Изисквания за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
авторски материал, стр. 63
Новите регулаторни механизми в търговията с текстил и облекла след прекратяването на Споразумението по текстила и облеклото на Световната търговска организация
авторски материал, стр. 69
Промените в антитръстовото законодателство, практиката на Комисията за защита на конкуренцията и въздействието им върху търговските дружества в България
авторски материал, стр. 78
Отлага се с една година влизането в сила на наредбата за везни с неавтоматично действие
авторски материал, стр. 86