ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 12
Практическо приложение на МСС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 5
Стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи. Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 11
Актуални промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от началото на 2005 г.
авторски материал, стр. 14
Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2004 г.
авторски материал, стр. 20
Попълване и подаване на справка-декларация за физическите лица, получили доходи през 2004 г., различни от тези от трудови правоотношения и пенсии
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по ЗОДФЛ във връзка с промяна на режима на облагане с патентен данък - 2/2004
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по ЗОДФЛ във връзка с промяна на режима на облагане с патентен данък - 1/2004
авторски материал, стр. 27
Авансово плащане преди регистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 28
За начисляването на ДДС
авторски материал, стр. 37
Последните изменения и допълнения в ЗМДТ
авторски материал, стр. 43
Изпълнителни способи за осигуряване на събираемостта на публичните вземания
авторски материал, стр. 46
Амнистията ­ способ за погасяване на данъчните задължения
авторски материал, стр. 53
Съществува ли вносно митническо задължение и задължение за заплащане на ДДС за моторно превозно средство, което е влязло на територията на Република България, но е било противозаконно отнето
административна практика, стр. 54
Последните изменения и допълнения в Закона за експортното застраховане
авторски материал, стр. 57
Ролята на Българската народна банка в процеса на европейска интеграция - Продължение
авторски материал, стр. 63
Годишно счетоводно приключване на предприятията от реалния сектор
авторски материал, стр. 88
Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 93
Показатели за финансово-счетоводен анализ
авторски материал, стр. 99