ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 12
Замяната като способ за придобиване и прекратяване на вещни права върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 5
Обезщетение по чл. 236, ал 2 ЗЗД
авторски материал, стр. 13
Капаро и комисиона при сделки с недвижими имоти чрез посредник
авторски материал, стр. 15
Решение № 1799 от 22.10.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Една наложителна промяна в Закона за горите
авторски материал, стр. 20
Бележки по актуални правни проблеми на ЗУТ
авторски материал, стр. 27
Отмяна на дарението поради недаване на издръжка по чл. 227, б. "в" ЗЗД
авторски материал, стр. 36
Всеки съсобственик дължи обезщетение за ползване на обща вещ
авторски материал, стр. 42
Разходите в жилищните сгради се делят на брой обитатели
авторски материал, стр. 44
Авторскоправен режим на произведенията, създадени по поръчка
авторски материал, стр. 47
Ролята на лицензионните споразумения в електронната търговия с обекти на интелектуална собственост
авторски материал, стр. 52
Решение № 814 от 11.10.2004 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 65