ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 11
Малките и средните предприятия няма да прилагат Международните стандарти за финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Отчитане на покупката на ДЦК
авторски материал, стр. 8
Относно мястото на софтуерните продукти в счетоводната система
авторски материал, стр. 11
Изготвяне на отчет за паричния поток по разликовия метод
авторски материал, стр. 16
Данъчно облагане на приходите на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 21
Ролята на Българската народна банка в процеса на европейска интеграция
административна практика, стр. 22
Съществува ли данъчно задължение за доходите, получени от наем от упълномощено лице
авторски материал, стр. 25
Елементи на семейно подоходно облагане, заложени в подготвяния нов Закон за облагане доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 29
Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 1/2004
авторски материал, стр. 30
Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 2/2004
авторски материал, стр. 31
Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на договори за продажба на жилища и договори за строителство
авторски материал, стр. 32
ЗДДС ­ пряко представителство, комисионерство и посредничество
авторски материал, стр. 35
Писмо № 24-00-1886 от 05.10.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 41
Срок за освобождаване от данъци и такси по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
авторски материал, стр. 43
Дължи ли се такса смет при неспазване срока по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ
авторски материал, стр. 44
Издаване на данъчни актове
авторски материал, стр. 46
Писмо № 99-00-0547 на АМ при МФ
административна практика, стр. 61
Дължими ли са митни сборове за разликата на натовареното количество стоки при използване на различни по вид транспортни средства
авторски материал, стр. 66
Промените в Закона за застраховането, отнасящи се до задължителната застраховка “Гражданска отговорност”
авторски материал, стр. 77