ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 11
Процесуално представителство на едноличен търговец от търговски пълномощник
авторски материал, стр. 5
Решение № 542 от 04.10.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 8
Новите моменти в задължителното застраховане
авторски материал, стр. 11
Арбитражен съд към Агенцията за обществени поръчки ­ устройство и правомощия
авторски материал, стр. 19
Решение № 594 от 11.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 26
Решение по ВАД № 66/2003 г., постановено на 15.04.2004 г.
арбитражна практика, стр. 29
Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това
авторски материал, стр. 32
Определение № 516 от 08.07.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 35
Директни плащания, които ще получават земеделските производители в първите години след присъединяването на България към ЕС
авторски материал, стр. 36
Новите изисквания към лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
авторски материал, стр. 42
Тайна на съобщенията и защита на личните данни в електронните комуникационни мрежи
авторски материал, стр. 49
Процедурни правила за принудително събиране на доказателства по чл. 41а ЗЗК
авторски материал, стр. 57
Сближаване на българското законодателство за защита на потребителите с европейското законодателство
авторски материал, стр. 66
Надзор на пазара за изпълнение на техническите изисквания към продуктите
авторски материал, стр. 74