ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 10
Ново издание на "Международните стандарти за финансови отчети 2004/2005 г." на Борда по Международни счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на концесионните сделки
авторски материал, стр. 10
Данъчно третиране на даренията по смисъла на ЗКПО
авторски материал, стр. 14
Преотстъпване на данък по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 18
Признават ли се, при данъчно облагане, разходите за личния автомобил, ползван от едноличен търговец?
авторски материал, стр. 25
Основни моменти при прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, при облагане доходите на чуждестранни физически лица
авторски материал, стр. 27
Данъчна основа на доставките, възникващи при замяната на сгради и реквизити на съставяните данъчни документи
авторски материал, стр. 31
Корекции на данъчен кредит по чл. 81 ЗДДС
авторски материал, стр. 34
Писмо № 24-00-1582 от 02.08.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 40
Вписването в счетоводните книги и вещните права
авторски материал, стр. 45
Отговорност на данъчните субекти
авторски материал, стр. 48
Извършване на нотариална заверка на пълномощно за митнически цели
авторски материал, стр. 57
Практически въпроси на каско застраховането
авторски материал, стр. 61
Актуални промени в Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките и в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките
авторски материал, стр. 67
Новият МСФО 2 - Плащания, базирани на акции
авторски материал, стр. 88