ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 10
Вещноправен режим на земите по Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 5
Правни последици за наемателя при прехвърляне на трето лице на недвижим имот
авторски материал, стр. 12
Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост
авторски материал, стр. 18
Съсобственост на граждани с държавата и общината
авторски материал, стр. 25
Парите за ремонт на общи части ­ според площта на имота
авторски материал, стр. 28
Решение № 1253 от 14.07.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 30
Още за правата на ползвателите по § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 32
Парцеларните планове по ЗУТ
авторски материал, стр. 35
Обжалване на измененията на подробните устройствени планове
авторски материал, стр. 41
За ползването на съсобствена вещ от един от съсобствениците. Проблеми и тяхното разрешаване
авторски материал, стр. 47
Решение № 112 от 19.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 54
Решение № 54 от 25.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 57
Установяване на нарушенията и санкции по Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 61
Сключване на менажерски договор
административно - правна процедура, стр. 66
Европейска марка се заявява във Ведомството по хармонизация в Аликанте
авторски материал, стр. 72
Новата законова уредба на Националния концесионен регистър
авторски материал, стр. 76