ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 09
Предстоящи изменения и допълнения на Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Изготвяне на отчет за паричния поток по косвения метод
авторски материал, стр. 9
Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 13
Лихви за просрочие на авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО
авторски материал, стр. 18
Увеличение на финансовия резултат с дневни пари за командировки в чужбина
авторски материал, стр. 22
При какви условия земеделските производители ­ физически лица, включително еднолични търговци, се освобождават от данък?
авторски материал, стр. 25
Облекчение за дарение при определяне на данъчното задължение по ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 27
Приравнени доставки по ЗДДС
авторски материал, стр. 29
Нови моменти в Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
авторски материал, стр. 35
Парично уравняване на дял от недвижим имот
авторски материал, стр. 45
Процедура за приемане на данъчни декларации и справки по електронен път
административна практика, стр. 53
Уведомяване за задържани стоки
авторски материал, стр. 57
Застрахователен договор в полза на трето лице при имуществените застраховки
авторски материал, стр. 61
Предизвикателствата пред българската икономика и необходимостта от ново споразумение с МВФ
авторски материал, стр. 67