ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 09
Новата вещноправна уредба на инвестициите
авторски материал, стр. 5
Ефектът на вписването при прехвърлянето на спорно вещно право върху недвижим имот (чл. 121, ал. 3 ГПК)
авторски материал, стр. 13
Портиерно помещение в етажната собственост
авторски материал, стр. 22
Ипотеката се заличава, но не автоматично
авторски материал, стр. 25
Не давайте друг да владее имота Ви без писмен документ
авторски материал, стр. 28
Съдът може да нареди продажбата на жилище
авторски материал, стр. 29
Решение № 812 от 16.04.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 32
Обжалване решенията на общинските служби по земеделие и гори
авторски материал, стр. 34
Правна уредба на озеленените площи
авторски материал, стр. 39
Откриване на магазин при липсващ акт 16 за строежа
авторски материал, стр. 45
Делба на незаконни строежи
авторски материал, стр. 47
Представителство при продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 52
Приобретателите по договор за издръжка и гледане не могат да искат помежду си обезщетение за неизпълнение
авторски материал, стр. 54
Решение № 1818 от 13.11.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 58
Авторски правомощия и нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 59
Някои особености при заявяване на международни регистрации на търговски марки
авторски материал, стр. 65
Сервитути при приватизация на обособени части
авторски материал, стр. 72
Издаване на препис от вписани и отбелязани актове
административно - правна процедура, стр. 88