ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 08
Междинни финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2004
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2004
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 5/2004
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2004
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2004
авторски материал, стр. 16
Оценяване на приходите, по реда на МСС 18 "Приходи"
авторски материал, стр. 17
Счетоводно отчитане на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на социалните разходи
авторски материал, стр. 25
Изменения и допълнения на категориите на амортизируемите активи и амортизационните норми по реда на ЗКПО за 2004 г.
авторски материал, стр. 32
Писмо № 24-28-252 от 17.05.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 35
Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 1/2004
авторски материал, стр. 36
Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 2/2004
авторски материал, стр. 37
Нови моменти при облагането с окончателен годишен (патентен) данък, в сила от 01.01.2004 г.
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-00-1085 от 19.05.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 39
Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 44
Данъчно облагане на дейността на чуждестранни лица, според българското и европейското законодателство
авторски материал, стр. 51
Писмо № 24-00-1288 от 19.06.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 56
Срокът за деклариране на недвижим имот по чл. 14 ЗМДТ в случаите по чл. 16 и чл. 201, ал. 3 ЗУТ
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 5/2003
авторски материал, стр. 60
Солидарност при изпълнение на данъчни задължения
авторски материал, стр. 67
Новости в митническите облекчения
авторски материал, стр. 73
Последните промени в Наредба № 22 на БНБ за централния кредитен регистър на банките
авторски материал, стр. 79