ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 07
Отчитане на бизнескомбинации според МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
авторски материал, стр. 5
Отчитане на разходите за дообработка, сортировка, разфасовка и пакетиране на материални запаси (без продукция)
авторски материал, стр. 12
Гаранционно поддържане и последващо обслужване в търговията на едро и дребно
авторски материал, стр. 15
Извънредните промени в ЗКПО
авторски материал, стр. 20
Режим на регулиране на слабата капитализация
авторски материал, стр. 26
Писмо № 24-28-6 от 31.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 28
Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 29
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 2/2004
авторски материал, стр. 31
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 1/2004
авторски материал, стр. 31
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 3/2004
авторски материал, стр. 32
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 4/2004
авторски материал, стр. 32
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 5/2004
авторски материал, стр. 33
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 6/2004
авторски материал, стр. 33
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 8/2004
авторски материал, стр. 34
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 7/2004
авторски материал, стр. 34
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 10/2004
авторски материал, стр. 35
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 9/2004
авторски материал, стр. 35
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 12/2004
авторски материал, стр. 36
Казуси при облагане доходите на физическите лица - 11/2004
авторски материал, стр. 36
Писмо № 08-09-0119 от 30.03.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 37
Специалната хипотеза на чл. 29, ал. 5 ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-28-67 от 07.04.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 38
Нов режим на определяне на данъчната основа по ЗДДС при продажба на седмични списания
авторски материал, стр. 43
Писмо № 96-МФ-36 от 04.03.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 44
Писмо № 24-28-72 от 07.04.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 45
Писмо № 24-28-183 от 04.05.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 46
Общинските съвети имат право да определят цена на всички услуги, предоставяни от общината
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 4/2004
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 6/2004
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 5/2004
административна практика, стр. 49
Писмо № 63-00-38 от 15.05.2004 г. на МФ
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по ДПК - 3/2004
авторски материал, стр. 51
Деклариране на стоките пред митническите органи за определяне на митнически режим
авторски материал, стр. 60
Писмо № 04-01-0049 от 11.02.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
административна практика, стр. 65
Писмо № 93-00-0274 от 12.03.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
административна практика, стр. 66
Писмо № 44-00-0047 от 18.03.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
административна практика, стр. 68
Застраховане на товари по време на превоз (“Карго” застраховка)
авторски материал, стр. 71
Роля и функциониране на системата за брутен сетълмент в реално време “RINGS”
авторски материал, стр. 77