ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 07
Разноски, свързани с ползването на общите части в етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Придобиване на право на собственост върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на срочен договор за наем
авторски материал, стр. 17
Решение № 811 от 20.04.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Решение № 488 от 07.10.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 28
Определяне размера на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд
авторски материал, стр. 31
Параграф 4 бави връщане на земя
авторски материал, стр. 36
Даване на съгласие при промяна на предназначение на жилище в обект за нежилищни нужди
авторски материал, стр. 39
Принудително застрояване при режима на ЗУТ
авторски материал, стр. 42
Разпределение от съда на допуснатите до делба имоти
авторски материал, стр. 44
Отмяна на дарение на недвижим имот
авторски материал, стр. 50
За придобивната давност
авторски материал, стр. 51
За наследяването и дарението на движими вещи
авторски материал, стр. 54
Решение № 173 от 16.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 199 от 01.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 57
Решение № 200 от 20.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 58
Решение № 532 от 29.08.2003 г. на ВКС, II г.о.
авторски материал, стр. 59
Допустимо от закона цитиране в телевизионни програми
авторски материал, стр. 61
Приоритет на заявката за патент за изобретение
авторски материал, стр. 65
Предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства
авторски материал, стр. 72
Етажна собственост. Проблеми от съдебната практика
авторски материал, стр. 88