ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2004 г."
Решение № 178 от 15.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 282
Решение № 70 от 07.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 287
Решение № 1047 от 15.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 290
Решение № 1062 от 25.09.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 293
Решение № 144 от 20.05.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 687 от 29.05.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 299
Решение № 467 от 10.06.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 305
Решение № 1001 от 14.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 309
Решение № 7 от 27.05.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 867 от 17.06.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 663 от 07.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 320
Решение № 280 от 05.08.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 702 от 05.08.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 325
Решение № 979 от 13.08.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 327
Решение № 15 от 27.05.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 330
Решение № 192 от 29.03.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 334
Решение № 768 от 22.07.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 336
Решение № 253 от 13.08.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 340
Решение № 484 от 11.04.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 342
Решение № 1093 от 26.09.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 345
Решение № 426 от 13.08.2003 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 347
Решение № 9121 от 15.10.2003 г. на ВАС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 352
Писмо № 26/268 от 02.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 63/1 от 04.04.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 02/98 от 22.03.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 365
Писмо № 26/82 от 18.02.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 366
Писмо № 94 ГГ/8 от 02.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 94ЛЛ/216 от 05.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 94СС/836 от 11.12.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 67/56 от 27.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 371
Писмо № 26/287 от 11.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 372
Писмо № 26/423 от 07.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 372
Писмо № 94 ДД/188 от 07.04.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 373
Писмо № 26/16 от 13.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 374
Писмо № 94-КО/200 от 15.05.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 375
Писмо № 26/286 от 11.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 376
Отраслови, браншови и общински съвети за тристранно сътрудничество
авторски материал, стр. 377
Организиране на дейността и приемане на решения на органите за тристранно сътрудничество
авторски материал, стр. 380
Ред за работата на общото събрание на работниците и служителите
авторски материал, стр. 384
Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения
авторски материал, стр. 387
Защита от дискриминация при сключване на трудовия договор
авторски материал, стр. 391
Дискриминация и случаи, които не представляват дискриминация
авторски материал, стр. 395
Колективен трудов договор и закон
авторски материал, стр. 398
Колективен трудов договор на браншово и отраслово равнище
авторски материал, стр. 405
Критерии за представителност на синдикалните организации
авторски материал, стр. 409
Критерии за представителност на работодателските организации
авторски материал, стр. 411
Установяване наличието на критериите за представителност на синдикалните и на работодателските организации
авторски материал, стр. 412
Новата законова уредба на съдържанието на трудовия договор
авторски материал, стр. 415
Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 421
Нови моменти в правото на информация на работниците и служителите
авторски материал, стр. 424
Информация и консултация при масово уволнение
авторски материал, стр. 428
Продължителност на работната седмица
авторски материал, стр. 431
Нови моменти в уредбата на нощния и на извънредния труд
авторски материал, стр. 438
Допълнителни изисквания за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
авторски материал, стр. 441
Задължение на работника или служителя, работещ в държавната администрация, да уведомява работодателя при наличието на несъвместимост с изпълняваната работа
авторски материал, стр. 444
Начало на изпълнението на трудовия договор
авторски материал, стр. 446
Срочен трудов договор за завършване на определена работа
авторски материал, стр. 450
Срочен трудов договор за заместване
авторски материал, стр. 452
Срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс
авторски материал, стр. 456
Отпуск на родителите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 459
Отпуск за отглеждане на дете настанено при близки и роднини или в приемно семейство
авторски материал, стр. 463
Ред за ползване на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 465
Системни нарушения на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 469
Дисциплинарнонаказващи органи
авторски материал, стр. 473
Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 476
Обезщетения при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест
авторски материал, стр. 478
Намаляване размера на отговорността на работодателя при груба небрежност на работника или служителя
авторски материал, стр. 482
Временно отстраняване от работа
авторски материал, стр. 485
Договор за придобиване на професионална квалификация
авторски материал, стр. 488
Договор за повишаване на професионалната квалификация
авторски материал, стр. 491
Задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 494
Гарантиране на изплащането на трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 497
Принудително изпълнение на парични вземания на работника или служителя, произтичащи от трудово правоотношение
авторски материал, стр. 500
Уволнение при намаляване обема на работата
авторски материал, стр. 503
Уволнение при придобиване право на пенсия от работника или служителя
авторски материал, стр. 505
Уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
авторски материал, стр. 509
Уволнение при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
авторски материал, стр. 510
Нови основания за уволнение без предизвестие на работници и служители от държавната администрация
авторски материал, стр. 511
Момент на прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 514
Промени в специалната закрила на труда на жените
авторски материал, стр. 517
Задължение на бременната работничка и служителка за уведомяване на работодателя за бременността
авторски материал, стр. 524
Закрила при уволнение на бременна работничка и служителка
авторски материал, стр. 525
Възстановяване на предишната работа при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 527
Давност при предявяване на исковете по трудови спорове
авторски материал, стр. 531
Видове трудови спорове, които подлежат и които не подлежат на съдебно разглеждане
авторски материал, стр. 533
Обжалване на принудителните административни мерки
авторски материал, стр. 537
Задължение за снабдяване и използване на лични предпазни средства
авторски материал, стр. 574
Обучение и инструктаж за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 578
Изисквания за създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място и работното оборудване
авторски материал, стр. 582
Оценка на риска за здравето и безопасността на работника или служителя
авторски материал, стр. 585
Задължение на работодателя да предоставя на работниците и служителите и техните представители информация за здравето и безопасността им
авторски материал, стр. 587
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 601
Писмо № 94 АА.0050 от 19.03.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 687
Писмо № 94-АА.0043 от 17.03.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 687
Писмо № 94ББ/209 от 10.12.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 688
Писмо № 94АА-116 от 28.03.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 689
Национален план за действие по заетостта и неговото финансиране
авторски материал, стр. 690
Регистрация, права и задължения на лицата, които активно търсят работа
авторски материал, стр. 692
Права и задължения на работодателя при осъществяване на политиката на заетостта
авторски материал, стр. 696
Програми от социални помощи към трудова заетост
авторски материал, стр. 698