ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 06
Данъчно и счетоводно третиране на нематериалните дълготрайни активи
авторски материал, стр. 5
Оценка на стоково-материалните запаси при тяхното отписване
авторски материал, стр. 7
Данъчно облагане на дивидентите и ликвидационните дялове
авторски материал, стр. 15
Данъчно облагане на застрахователните дружества по ЗКПО
авторски материал, стр. 20
Данъчно облагане на доходите от управление и контрол на търговски дружества
авторски материал, стр. 24
Данъчното третиране на вноските за допълнително доброволно осигуряване
авторски материал, стр. 26
Доставки на територията на антрепозитни складове
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по ЗДДС - 3/2004
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по ЗДДС - 4/2004
авторски материал, стр. 35
Промените в Закона за местните данъци и такси ­ стъпка към постигане на финансова децентрализация на общините
авторски материал, стр. 37
Писмо № 24-00-294 от 05.02.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 42
Писмо № 96-МФ-906 от 13.02.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 43
Изменение на данъчни задължения Ганета Минкова
авторски материал, стр. 45
Извършване на данъчна експертиза
авторски материал, стр. 48
Писмо № 44-00-0080 от 17.05.2004 г. на Агенция "Митници" при МФ
административна практика, стр. 55
Промените в Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка
авторски материал, стр. 68
Десет въпроса и отговора от митническото законодателство
авторски материал, стр. 88