ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 06
Промените в системата на вписването след изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) ­
авторски материал, стр. 5
Придобиване на собственост върху държавна или общинска земя въз основа на придобито право на строеж
авторски материал, стр. 10
Съдебната практика относно същността на правото на ползване
авторски материал, стр. 15
Процесуалното представителство на домоуправителя
авторски материал, стр. 20
Решение № 2295 от 01.01.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Нови законодателни решения при изработване на кадастър за териториите на възстановени земеделски земи и гори
авторски материал, стр. 27
Решение № 31 от 12.03.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 36
Нова уредба за създаване на кадастрална карта
авторски материал, стр. 37
Решение № 32 от 12.03.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 43
Неподлежащи на касационно обжалване актове
авторски материал, стр. 46
Делба на два обекта между двама съсобственици при неравенство на делбата
авторски материал, стр. 52
Прекратяване на упълномощаване
авторски материал, стр. 54
Договор за доброволна делба
авторски материал, стр. 55
Определeние № 1558 от 14.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 57
Определение № 311 от 25.07.2003 г., на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 58
Определение № 302 от 09.07.2003 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 59
Телевизионните реклами в контекста на авторското право и сродните на него права
авторски материал, стр. 60
Дали авторските права са предмет на съпружеска имуществена общност?
авторски материал, стр. 64
Искове за нарушение, предявени на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО
авторски материал, стр. 72
Съотношение между приватизационните продажби и продажбите по Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 77