ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 05
За вещните права върху помещенията за абонатни станции в сградите под режим на етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Особености при продажбата на сграда, изградена върху терен ­ собственост на трето лице
авторски материал, стр. 11
Отчуждаване на имот за общински нужди
авторски материал, стр. 14
Решение № 130 от 20.02.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 16
Устройство на горите и земите от горския фонд
авторски материал, стр. 21
Решение № 2354 от 09.02.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 29
Някои промени при съдебния контрол върху актовете, свързани с устройството на територията
авторски материал, стр. 31
Комплексен проект за инвестиционна инициатива
авторски материал, стр. 39
Основанията за отмяна на влезли в сила решения са изчерпателно възведени в закона
авторски материал, стр. 43
За наследствените права на преживелия съпруг, когато от брака няма деца
авторски материал, стр. 49
Определение № 276 от 08.07.2003 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 50
Решение № 300 от 14.07.2003 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 51
Решение № 493 от 09.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Използване на драматични и музикално-драматични произведения
авторски материал, стр. 54
Сключване на продуцентски договор
административно - правна процедура, стр. 62
Конфликти между правата върху търговските марки и географските означения
авторски материал, стр. 64
Решение № 237 от 01.04.2004 г. на ВКС ­ ТК, II отд.
съдебна практика, стр. 71
Концесия и ползване на воден обект
авторски материал, стр. 73
Възникване на съсобственост. Ползване и управление на съсобствена вещ. Право на изкупуване по чл. 33 ЗС
авторски материал, стр. 90