ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 04
Допълнителни изисквания за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
авторски материал, стр. 5
Правно положение на редовния докторант по държавна поръчка, получаващ стипендия във висшето училище
авторски материал, стр. 8
Правно положение на редовния докторант по държавна поръчка, получаващ стипендия във висшето училище
авторски материал, стр. 8
Особени хипотези на работно време и почивка за членовете на екипаж на кораб
авторски материал, стр. 9
Уволнение на повече от едно основание и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 14
Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 17
Законът за защита срещу дискриминацията се прилага и при служебните правоотношения
авторски материал, стр. 24
Закрила при прекратяване на служебно правоотношение
авторски материал, стр. 27
Работната заплата в бюджетните организации и дейности през 2004 г.
авторски материал, стр. 32
Елементи на брутното трудово възнаграждение на персонала, зает в средното образование при прилагане на чл. 228 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 34
Класове се плащат след 3 години стаж
авторски материал, стр. 36
Център за информация и услуги при Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
авторски материал, стр. 37
Програма за заетост на учители в обучение на деца с увреждания
авторски материал, стр. 41
За удостоверяване регистрацията на лицата като безработни пред поделението на НОИ се издава служебна бележка
авторски материал, стр. 44
Не се полагат месечни помощи за деца след навършване на 18 години от детето, за което са отпуснати
авторски материал, стр. 46
Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
авторски материал, стр. 48
Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
авторски материал, стр. 48
Право на парично обезщетение след прекратяване на осигуряването при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 52
Право на парично обезщетение след прекратяване на осигуряването при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 52
Определяне на размера на обезщетение за безработица при работа на половин работен ден
авторски материал, стр. 54
Определяне на размера на обезщетение за безработица при работа на половин работен ден
авторски материал, стр. 54
Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 55
Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 55
Писмо № 94Б-301-1 от 09.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-09-8 от 10.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-09-8 от 10.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 94Б-301-1 от 09.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 94С-896-1 от 18.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 94С-896-1 от 18.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
авторски материал, стр. 60
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
авторски материал, стр. 60
Възможности за преизчисляване на пенсиите
авторски материал, стр. 65
Възможности за преизчисляване на пенсиите
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
авторски материал, стр. 68
Писмо № 26-893-1 от 11.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 26-893-1 от 11.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-02-193 от 09.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-106 от 11.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-193 от 09.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-106 от 11.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
авторски материал, стр. 72
Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
авторски материал, стр. 72
Писмо № 19-02-18 от 26.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо № 19-02-18 от 26.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Картотека на личните трудови досиета в предприятието
авторски материал, стр. 88