ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 03
Изисквания към съставителите на финансовите отчети
авторски материал, стр. 5
Отчитане на резервите от преотстъпен данък върху печалбата
авторски материал, стр. 10
Определяне на себестойността на готовата продукция по метода технологични процеси
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леките автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие
авторски материал, стр. 21
Ново разширяване на алтернативните корпоративни данъци по ЗКПО
авторски материал, стр. 26
Писмо № 24-00-1863 от 19.12.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 30
Облагане на производители, извършващи търговия на дребно със собствена продукция
авторски материал, стр. 32
Нови моменти при данъчното облагане на доходите на земеделските производители
авторски материал, стр. 34
Облагането на доходи от трудов договор и наем
авторски материал, стр. 35
Указание № 2 от 30.01.2004 г. на МФ
административна практика, стр. 37
Писмо № 24-00-1862 от 19.12.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 38
Цесия и факторинг
авторски материал, стр. 39
Промените в данъка върху превозните средства и пътния данък през 2004 г.
авторски материал, стр. 46
Местен данък при прехвърлителни сделки
авторски материал, стр. 51
Писмо № 24-00-34 от 07.01.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 56
Възстановяване и прихващане на суми
авторски материал, стр. 58
Заповед № 783 от 19.12.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 63
Благоприятното тарифно третиране в митническото законодателство
авторски материал, стр. 64
Застраховки на кредитни рискове
авторски материал, стр. 67
Привличането на чуждестранни инвестиции теория и практика
авторски материал, стр. 73