ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 03
Забрана за работа при конкурентен работодател след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Трудово правоотношение при сливане на предприятия
авторски материал, стр. 8
Лечебни процедури се правят в извънработно време
авторски материал, стр. 9
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при промяна на работодателя
авторски материал, стр. 10
Общ размер на платения годишен отпуск на ръководните служители в централните и териториалните органи на изпълнителната власт
авторски материал, стр. 12
Предложение от работодателя по чл. 325, т. 1 КТ
авторски материал, стр. 13
Уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ на служители от ръководството на предприятието
авторски материал, стр. 16
Нови основания за уволнение без предизвестие
авторски материал, стр. 18
Решение № 836 от 01.08.2003 г. на ВКС, III г. о.
административна практика, стр. 21
Заместване на отсъстващ държавен служител
авторски материал, стр. 23
Единен класификатор на длъжностите в администрацията
авторски материал, стр. 26
Право на отпуск при честване на рожден ден на дете
авторски материал, стр. 30
Писмо № 05.15-53 от 29.01.2004 г. на МДА
съдебна практика, стр. 32
Писмо № 05.15-66 от 09.02.2004 г. на МДА
съдебна практика, стр. 33
Работа на официален празник
авторски материал, стр. 34
Писмо № 06.00-33 от 09.02.2004 г. на МДА
съдебна практика, стр. 34
Работната заплата на педагогическия персонал в средното образование
авторски материал, стр. 35
Условия и ред за придобиване правоспособност по заваряване
авторски материал, стр. 41
Наемане на чужди граждани от български работодател по трудово правоотношение и издаване на разрешение за работа
административно - правна процедура, стр. 43
Разрешение за работа
приложен документ, стр. 49
Искане-декларация
приложен документ, стр. 50
Нов правен режим на осигурителните обезщетения при майчинство
авторски материал, стр. 54
Нов правен режим на осигурителните обезщетения при майчинство
авторски материал, стр. 54
Детски добавки се дават за непълнолетни 
авторски материал, стр. 59
Служителите ­ членове на органи за управление и контрол на същото дружество се осигуряват и за двете правоотношения 
авторски материал, стр. 60
Служителите ­ членове на органи за управление и контрол на същото дружество се осигуряват и за двете правоотношения 
авторски материал, стр. 60
Предприятието поема разходите само за първия ден от временната неработоспособност на работника или служителя 
авторски материал, стр. 61
Предприятието поема разходите само за първия ден от временната неработоспособност на работника или служителя 
авторски материал, стр. 61
Нови подходи при предоставянето на социални услуги във връзка с последните изменения в Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 62
Задължението на общините, съхраняващи справочна информация на ликвидирани предприятия и учреждения без правоприемник, да издават удостоверения за осигурителен стаж и доход и правото да определят цената им 1
авторски материал, стр. 64
Задължението на общините, съхраняващи справочна информация на ликвидирани предприятия и учреждения без правоприемник, да издават удостоверения за осигурителен стаж и доход и правото да определят цената им 1
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94А-517-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 94А-517-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 92-220-2 от 05.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-838-1 от 10.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-838-1 от 10.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Определяне на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за времето на незаконното уволнение
авторски материал, стр. 69
Определяне на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за времето на незаконното уволнение
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 13/2004
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 13/2004
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 14/2004
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 14/2004
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 15/2004
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 15/2004
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 16/2004
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 16/2004
авторски материал, стр. 75
Писмо № 04-02-802 от 09.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 04-02-802 от 09.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 02-00-1 от 11.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 02-00-1 от 11.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 04-02-84 от 13.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 04-02-84 от 13.02.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
авторски материал, стр. 80
Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
авторски материал, стр. 80
Писмо № 19-02-05 от 21.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-02-05 от 21.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-02-11 от 02.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-02-11 от 02.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84