ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 03
Особености на процедурата по принудително изпълнение върху плодове на вещи и необрани насаждения
авторски материал, стр. 5
Системата за вписване на актове относно недвижими имоти в България
авторски материал, стр. 12
Как продаваме старите коли
авторски материал, стр. 17
Решение № 2423 от 26.01.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 19
Промени в горския фонд съгласно последните изменения в Закона за горите и правилника за неговото прилагане
авторски материал, стр. 23
Правата на ползвателите по Закона за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
авторски материал, стр. 28
Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Анализ и практическо приложение
авторски материал, стр. 34
Участие на техническия експерт при установяване правилното прилагане на чл. 36 ЗУТ (чл. 100 ППЗТСУ) за намалени сервитутни разстояния
авторски материал, стр. 40
Някои бележки върху недобросъвестното владение
авторски материал, стр. 49
Недвижим имот, закупен по време на брака от единия съпруг с пари, спечелени от спортния тотализатор, е общо съпружеско имущество
авторски материал, стр. 55
Когато един имот е придобит по време на бракоразводното дело, но още не е влязло в сила решението на съда за развод, той се смята съпружеска общност на общо основание
авторски материал, стр. 56
Решение № 267 от 09.05.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 57
Решение № 558 от 23.06.2003 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 58
Решение № 560 от 29.08.2003 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 60
Обекти на авторското право ­ разграничителни критерии
авторски материал, стр. 61
Анализ на стратегиите, прилагани при сключване на лицензионни договори за отстъпване на права върху индустриална собственост
авторски материал, стр. 68
Откриване на концесионна процедура
авторски материал, стр. 73