ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 2
Общи бележки относно финансовите отчети за 2003 г., съгласно международните стандарти
авторски материал, стр. 5
Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 1/2004
авторски материал, стр. 10
Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 2/2004
авторски материал, стр. 13
Признаване на приходи от правителствени дарения
авторски материал, стр. 15
Отписване на ДМА от амортизационния план на дружеството
авторски материал, стр. 18
Данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 19
Данъчен амортизационен план по ЗКПО
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2004
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2004
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори по ЗКПО - 3/2004
административна практика, стр. 30
Данъчни облекчения за направени вноски за доброволно осигуряване и за премии (вноски) по застраховки “Живот”
авторски материал, стр. 32
Годишната данъчна декларация за 2003 г. по чл. 41 зодфл и някои от последните промени в закона
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по ЗОДФЛ - 1/2004
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по ЗОДФЛ - 3/2004
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по ЗОДФЛ - 2/2004
административна практика, стр. 40
Нови положения в ЗДДС, имащи отношение към доставките, свързани с леки автомобили
авторски материал, стр. 41
Гаранционно сервизно обслужване по ЗДДС
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по ЗДДС - 1/2004
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори по ЗДДС - 2/2004
административна практика, стр. 54
Такса за битови отпадъци
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 1/2004
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 2/2004
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по ЗМДТ - 3/2004
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по ДПК - 1/2004
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по ДПК - 2/2004
авторски материал, стр. 61
За заличаване на ЕТ се уведомяват и данъчните
авторски материал, стр. 64
Промени в нормативната уредба на митническите икономически режими
авторски материал, стр. 71
Пряко право на третите увредени лица по застраховката “Гражданска отговорност”
авторски материал, стр. 75
Новата Наредба № 10 за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон
авторски материал, стр. 78