ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 2
Плодовете на вещи и необраните насаждения като обект на принудително изпълнение
авторски материал, стр. 5
Правни последици от отчуждаване на правото ­ обект на реалната реституция в хода на административния процес
авторски материал, стр. 12
Реституционните претенции могат да се избегнат
авторски материал, стр. 18
Решение № 2292 от 20.01.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Решение № 2171 от 13.01.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 28
Решение № 1733 от 10.10.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 31
Промени в уредбата на сервитутите по Закона за енергетиката
авторски материал, стр. 35
Оценка и придобиване право на собственост по силата на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 39
Делба на жилищна сграда с предвидено според подробния устройствен план надстрояване и пристрояване на сградата
авторски материал, стр. 43
Колко квадратни метра може да бъде най-малкият поземлен имот
авторски материал, стр. 46
Указание № 90-04-1316 от 14.11.2003 г. на МРРБ
административна практика, стр. 48
Становище № 70-00-1171, 1173 от 29.10.2003 г. на МРРБ
административна практика, стр. 49
Право на задържане
авторски материал, стр. 50
Разпореждане с общо съпружеско имущество
авторски материал, стр. 56
Как наследява припознатото дете
авторски материал, стр. 58
Решение № 494 от 08.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 59
Решение № 1109 от 09.07.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 60
Определение № 487 от 30.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 61
Решение № 1528 от 31.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 62
Производните произведения като обект на авторско право
авторски материал, стр. 64
Отменяне и заличаване на регистрацията на марка ­ способи за прекратяване на правото върху марка
авторски материал, стр. 71
Сключване на договор за приватизация след проведен търг или конкурс
авторски материал, стр. 76
Правото на строеж ­ коментар на съдебната практика
авторски материал, стр. 88