ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 1
Необходимо съдържание на пълномощното на прехвърлителя при разпореждане с недвижим имотит
авторски материал, стр. 5
Вещни права на чужденците в България
авторски материал, стр. 13
Някои ограничения за придобиване на право на собственост върху язовири и микроязовири
авторски материал, стр. 20
Решение № 1799 от 17.10.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 27
Определение № 739 от 20.11.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 29
Оценяване на имоти, включени в горския фонд
авторски материал, стр. 31
Сервитути върху гори и земи от горския фонд-държавна общинска собственост
авторски материал, стр. 38
Консултантът-старият нов участник в строителството
авторски материал, стр. 44
Отстраняването на несъответствия при съвместяването на данни за поземлените имоти от различни източници при създаването на кадастрална карта
авторски материал, стр. 52
Ретракт при суперфиция
авторски материал, стр. 56
Съсобствеността трябва да се упражнява в интерес на мнозинството
авторски материал, стр. 61
Решение № 1515 от 28.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 64
Решение № 1112 от 11.06.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 65
Има ли нарушение на българското законодателство, когато фотографски произведения се използват без съгласието на заснетите лица
авторски материал, стр. 65
Решение № 1542 от 04.09.2003 г. на ВКС, I. г.о.
съдебна практика, стр. 66
Правна закрила на географските означения в България
авторски материал, стр. 69
Новият ред за приватизация чрез публичен конкурс съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
авторски материал, стр. 75