ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 12
Трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
авторски материал, стр. 5
Намалено работно време
авторски материал, стр. 7
В КТД могат да се уговарят и по-големи размери на отпуските за вреден труд
авторски материал, стр. 8
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на наследник на работника или служителя
авторски материал, стр. 11
Промени в законодателната рамка на държавната служба
авторски материал, стр. 13
Кандидатите за участие в конкурс имат право на отпуск
авторски материал, стр. 18
Писмо № 20Б-12 от 02.09.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 22
Писмо № 20В-27 от 08.09.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 23
Писмо № 08.01-47 от 02.10.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо  № 05.14-12 от 05.09.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Ограничението на месечното възнаграждение до две минимални заплати в търговските дружества с преобладаващо държавно участие в капитала
авторски материал, стр. 26
Определяне на допълнително възнаграждение за прослужено време (клас)
авторски материал, стр. 27
Нови изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
авторски материал, стр. 28
Промени в ПМС № 141 от 28.10.2003 г.
авторски материал, стр. 38
Месечна целева помощ за отопление 2003-2004 година
авторски материал, стр. 42
Значението на данните за осигурените лица
авторски материал, стр. 48
Значението на данните за осигурените лица
авторски материал, стр. 48
Осигуряването на членове на органи за управление на търговски дружества, когато упражняват повече от една дейност
авторски материал, стр. 51
Осигуряването на членове на органи за управление на търговски дружества, когато упражняват повече от една дейност
авторски материал, стр. 51
Когато инвалидизиран работник или служител работи, не е обезателно това да става на работно място за трудоустроен
авторски материал, стр. 53
Възможности, предвидени в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за получаване на повече от една пенсия
авторски материал, стр. 55
Възможности, предвидени в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за получаване на повече от една пенсия
авторски материал, стр. 55
Придобиване право на пенсия от учител
авторски материал, стр. 56
Придобиване право на пенсия от учител
авторски материал, стр. 56
Писмо № 03-08-108 от 27.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 03-08-108 от 27.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 26-713-1 от 07.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 26-713-1 от 07.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 04-02-802 от 14.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 04-02-802 от 14.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
авторски материал, стр. 61
Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
авторски материал, стр. 61