ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 10
Организационни предпоставки за изготвяне на финансови отчети с общо предназначение на база Международни счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Нетна печалба или загуба за периода и фундаментални грешки съгласно МСС 8
авторски материал, стр. 13
Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 20
Данъчен режим на дружествата с чуждестранно участие по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 27
Облагане учебно-производствената дейност в учебните работилници
авторски материал, стр. 33
Данъчно третиране на застраховки "Живот" по реда на ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2003
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2003
авторски материал, стр. 44
Писмо № 24-28-265 от 11.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 45
Писмо № 96-МЕ-73 от 11.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 46
Хипотезите на чл. 64, ал. 3 и 4 ЗДДС
авторски материал, стр. 47
Отразяването на ДДС като задължение към бюджета в счетоводството на доставчика е безсмислено и изкуствено създадено условие, от което зависи правото на данъчен кредит за лицата ­ получатели на доставки
авторски материал, стр. 51
Решение № 5541 от 04.06.2003 г. на ВАС, I о.
съдебна практика, стр. 57
Писмо № 24-00-662 от 15.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 61
Решение № 537 от 23.01.2003 г. на ВАС, I о.
съдебна практика, стр. 63
Срокове в данъчното производство
авторски материал, стр. 65
Писмо № 96-МЛ-413 от 01.08.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 72
Заповед № 110 от 01.07.2003 г. на Агенция “Митници” и МФ
административна практика, стр. 73
За правата на пострадалите при ПТП, когато застрахователят на “Гражданската отговорност” откаже да изплати присъденото от наказателния съд обезщетение за вреди
авторски материал, стр. 78
Промените в режима на обменните бюра и финансовите къщи след влизане в сила на ЗИДВЗ
авторски материал, стр. 83