ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 10
Промените в Закона за държавната собственост в областта на отчуждаването (ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
авторски материал, стр. 5
Ипотека върху право на строеж
авторски материал, стр. 13
Решение № 751 от 16.07.2003 г. на ВКС , IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Решение № 755 от 17.06.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Актуални въпроси във връзка с имуществените права на сдруженията за напояване
авторски материал, стр. 28
Правомощия на съда при възстановяване на собственост върху гори, притежавани в съсобственост, като идеални части от ревир. За една празнота в закона ­ чл. 13, ал. 12 ЗВСГЗГФ
авторски материал, стр. 35
Делба на жилища по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 42
Задълженията на наследството и приемането по опис
авторски материал, стр. 47
В етажната собственост разноските се делят съгласно ПУРНЕС
авторски материал, стр. 53
Решение № 1113 от 07.07.2003 г. на ВКС , V г.о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 508 от 29.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 56
Решение № 482 от 28.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 57
Права на радио - и телевизионните организации върху разпространяваните от тях програми
авторски материал, стр. 60
Определяне стойността на интелектуалната собственост за апортна вноска в търговско дружество
авторски материал, стр. 66
Измененията в Закона за сделките с компенсаторни инструменти
авторски материал, стр. 71
Последици от неспазване на сроковете, уговорени в приватизационния договор
авторски материал, стр. 77
Новите изменения в касационното производство
фактологическа информация, стр. 88
Новите изменения в касационното производство
фактологическа информация, стр. 89