ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2003 г., кн. 09
Правни възможности за извършване на банкова дейност от чуждестранни банки на територията на страната
авторски материал, стр. 5
Новите моменти при изключване на съдружници от ООД
авторски материал, стр. 12
Избор на контрольор в дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 18
Определение № 825 от 10.07.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 812 от 07.07.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 21
Съдържание на менителничните ефекти
авторски материал, стр. 24
Договор в полза на трето лице
авторски материал, стр. 30
Решение № 1670 от 20.11.2002 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 38
Решение по ВАД № 104/2001 г., постановено на 12.06.2002 г.
арбитражна практика, стр. 40
Допустимо ли е предявяването на иск по чл. 74 ТЗ срещу решение на учредително събрание на акционерно дружество
авторски материал, стр. 41
Решение по ВАД № 44/2002 г., постановено на 16.10.2002 г.
арбитражна практика, стр. 44
Решение по ВАД № 138/2001 г., постановено на 27.11.2002 г.
арбитражна практика, стр. 45
Обезщетението, което кредиторът дължи на длъжника при отхвърляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 46
Организация на пазара на ЕС в сектор “Мляко и млечни продукти”
авторски материал, стр. 55
Необжалваемост на решения на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 62
Българското законодателство за стоковите тържища и законодателството на европейските страни
авторски материал, стр. 69
Промените в картелната забрана по чл. 9-13 ЗЗК
авторски материал, стр. 76
Новите изисквания при внос на продукти от животински произход
авторски материал, стр. 84
Преобразуване на търговските дружества. Вливане и сливане - правни въпроси и решения според действащата и според новата законодателна уредба
авторски материал, стр. 88