ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 09
Изграждане и прехвърляне собствеността на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа
авторски материал, стр. 5
Обжалване отказа на нотариуса да издаде нотариален акт за признаване на правото на собственост върху недвижим имот
авторски материал, стр. 11
Договор за наем се сключва максимум за 10 години
авторски материал, стр. 15
Задължения на собствениците за опазване на имотите им в горския фонд от пожари
авторски материал, стр. 24
Деклариране на земеделските имоти
авторски материал, стр. 28
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съгласно измененията и допълненията на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 31
Ролята на техническия експерт в съдебния процес за установяване нарушенията при одобряване на устройствените планове
авторски материал, стр. 38
Приемане на наследство по опис и възстановяване на запазена част
авторски материал, стр. 44
За приложението на чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 50
Предмет на частно завещание може да бъде и покъщнината
авторски материал, стр. 51
Заявените открития ­ защита като авторски произведения
авторски материал, стр. 57
Полезният модел ­ пропусната възможност за малкия и среден бизнес в България
авторски материал, стр. 61
Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера
авторски материал, стр. 67
Някои по-важни проблеми при развалянето на приватизационните договори
авторски материал, стр. 72
Защита на вещните права установителен иск, негаторен иск, иск за определяне на граници, други искове
приложен документ, стр. 88