ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 09
Писмо № 26/25 от 27.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Запазване на трудовото правоотношение при смяна на работодателя
авторски материал, стр. 5
Отпуск се полага и за времето на майчинството
авторски материал, стр. 11
Размер на платения годишен отпуск и на възнаграждението за него на лице на 4-часов работен ден
авторски материал, стр. 12
Отпуските на учащите се без откъсване от производството
авторски материал, стр. 13
Писмо № 26/321 от 06.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Годишен отпуск се обезщетнява само при уволнение
авторски материал, стр. 16
Отново за обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 18
Прекъсване на платения годишен отпуск при ползване на друг отпуск
авторски материал, стр. 20
Правоприемство на страната на работодателя и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 22
Уволнение поради липса на необходимото образование и професионална квалификация
авторски материал, стр. 24
Съдът връща на работа дори ако длъжността е закрита
авторски материал, стр. 27
Вписвания в трудовата книжка
авторски материал, стр. 28
Несъвместимост между трудово и служебно правоотношение на държавен служител
авторски материал, стр. 31
Писмо № 92-14-97 от 26.08.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Особености при образуването на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения през 2003 г.
авторски материал, стр. 36
За неплатена заплата се дължи обезщетение
авторски материал, стр. 39
Правоотношение между бюрото по труда и лицето, което търси работа
авторски материал, стр. 41
Регистрацията се възстановява след приключване упражняването на дейност ­ основание за задължително осигуряване по чл. 4 КСО, ако лицата са уведомили в срок дирекция “бюро по труда”
авторски материал, стр. 47
Кодекс за социално осигуряване замени Кодекса за задължително обществено осигуряване
авторски материал, стр. 49
Кодекс за социално осигуряване замени Кодекса за задължително обществено осигуряване
авторски материал, стр. 49
Трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 55
Трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 2/2003
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 1/2003
авторски материал, стр. 60
Промените в Кодекса за социално осигуряване по отношение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 61
Промените в Кодекса за социално осигуряване по отношение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 61
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 67
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 67
Писмо № 66-15-73 от 25.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 66-15-73 от 25.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 26-579-1 от 07.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 26-579-1 от 07.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 01-01-149 от 07.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 01-01-149 от 07.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
авторски материал, стр. 74
Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
авторски материал, стр. 74
Писмо № 19-05-24 от 17.05.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-05-24 от 17.05.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-04-56 от 04.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-04-56 от 04.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Определяне качеството и ефективността на системите за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
авторски материал, стр. 88