ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 08
Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)
административна практика, стр. 5
Посредници и арбитри към Националния институт за помирение и арбитраж
административна практика, стр. 13
Примерни образци за документи, необходими по посредничество и арбитраж
административна практика, стр. 16
Писмо № 94 ДД/285 от 13.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 94. КК/208 от 23.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Писмо № 33/597 от 27.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 27
Писмо № 26/239 от 09.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 29
Писмо № 26/186 от 19.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 30
Писмо № 0411/71 от 23.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Модул "Заетост на младежите с висше образование в публичната администрация", проект "Повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите"
авторски материал, стр. 64
Указания относно прилагането на погасителната давност по чл. 105, ал. 2 и чл. 115, ал. 4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване в пенсионното производство във връзка с изплащането на пенсии по международни спогодби
административна практика, стр. 69
Указания относно прилагането на погасителната давност по чл. 105, ал. 2 и чл. 115, ал. 4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване в пенсионното производство във връзка с изплащането на пенсии по международни спогодби
административна практика, стр. 69
Инструкция № 6 от 10 юли 2003 г. относно реда за предоставяне на информация от регистъра на трудовите договори за лицата, които работят по трудово правоотношение
административна практика, стр. 73
Инструкция № 6 от 10 юли 2003 г. относно реда за предоставяне на информация от регистъра на трудовите договори за лицата, които работят по трудово правоотношение
административна практика, стр. 73
Принципи и практики при осигуряване за трудова злополука и професионална болест в Европа
авторски материал, стр. 76
Писмо №19-02-90 от 22.05.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо №19-02-90 от 22.05.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо № 19-04-55 от 04.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-04-55 от 04.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78