ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 08
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 7/2003
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 8/2003
авторски материал, стр. 6
Отчитане на провизиите, условните задължения и условните активи според МСС 37
авторски материал, стр. 8
Счетоводно отчитане на гаранционно и последващо обслужване на продадени продукция и стоки
авторски материал, стр. 13
Писмо № 24-28-233 от 11.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 16
Въпроси и отговори по ЗКПО - 6/2003
авторски материал, стр. 17
Въпроси и отговори по ЗКПО - 7/2003
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори по ЗКПО - 8/2003
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори по ЗКПО - 9/2003
авторски материал, стр. 23
Писмо № 24-15-28 от 15.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 25
Данъчно облагане на застрахователните обезщетения - 1/2003
авторски материал, стр. 27
Данъчно облагане на застрахователните обезщетения - 2/2003
авторски материал, стр. 28
Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК
авторски материал, стр. 28
Данъчно облекчение за дарение при облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 35
Писмо № 96-Ж-128 от 04.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 37
Писмо № 24-00-575 от 25.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 38
Двата специални режима по чл. 58а и чл. 58б ЗДДС
авторски материал, стр. 39
Данъчна основа на доставката, представляваща прехвърляне на собственост върху актив, който е бил предмет на договор за лизинг
авторски материал, стр. 43
Писмо № 24-28-153 от 17.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 47
Писмо № 24-28-265 от 23.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 47
Облекчения, свързани с данъка върху наследствата
авторски материал, стр. 49
Писмо № 24-15-52 от 06.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 51
Обжалване на данъчния ревизионен акт по административен ред
авторски материал, стр. 52
Писмо № 24-00-556 от 19.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 54
Писмо № 24-00-656 от 14.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 58
Задължително е уведомяването на длъжника за митническото задължение
авторски материал, стр. 59
Мерки за обезпечаване вземанията на митническите органи
авторски материал, стр. 61
За някои въпроси, свързани с прилагането на давност по застрахователните правоотношения
авторски материал, стр. 66
Промени във Валутния закон
авторски материал, стр. 69