ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 07
МСС 10 ­ Събития след датата на баланса
авторски материал, стр. 5
Счетоводни записвания по финансов лизинг
авторски материал, стр. 8
Данъчен амортизационен план по ЗКПО
авторски материал, стр. 18
Облагане на дивидент по ЗКПО
авторски материал, стр. 23
Писмо № 24-28-122 от 22.04.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 24
Данъчно облагане на доходите от продажба на акции и дялове в търговски дружества
авторски материал, стр. 26
Данъчно третиране на вноските за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 28
Писмо № 24-00-523 от 12.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 37
Стоките, предоставени като отстъпка в натура, не трябва да се считат за предмет на безвъзмездни облагаеми доставки
авторски материал, стр. 42
Новата регламентация по ЗДДС на доставки, свързана с метални отпадъци
авторски материал, стр. 44
Решение № 4102 от 24.04.2002 г. на ВАС, I о.
съдебна практика, стр. 51
Писмо № 24-00-224 от 30.04.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 54
Отново за таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 58
Писмо № 94-МФ-189 от 17.04.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 59
Задачите на данъчните органи, съгласно промените в ДПК
авторски материал, стр. 61
Промени в чл. 120 ДПК
авторски материал, стр. 66
Писмо № 24-00-323 от 22.05.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 70
Кой доказва дали операцията ТИР е приключила редовно или чрез измама
авторски материал, стр. 72
Застраховката "Помощ при пътуване" необходимост за всеки пътуващ извън пределите на България
авторски материал, стр. 76
Етапи при кандидатстване на крайните получатели на помощта по програма САПАРД
авторски материал, стр. 80